1. Dzieci świata.

Dziecko: poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole; wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej; dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia; kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości; rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.

2. Marzenia do spełnienia.

Dziecko: dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości; podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji; poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji; wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów; wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie; nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

3. Ekotydzień.

Dziecko: doskonali umiejętność współdziałania podczas planowania i realizacji zespołowego projektu; uczy się obserwować przyrodę bez ingerowania w naturalne środowisko i narażania zwierząt na ból i cierpienie; poznaje przedmioty przydatne podczas obserwowania przyrody oraz ich przeznaczenie i sposoby korzystania z nich; rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki objęte ochroną gatunkową; uczestniczy w propagowaniu i wdrażaniu idei ekologicznego stylu życia; przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku; aktywnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.

4. Wakacje z żywiołami.

Dziecko: dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację na mapie Polski; utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną; doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne; dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat; preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.