Zajęcia dodatkowe

 

Procedura funkcjonowania kółek zainteresowań

w Samorządowym Przedszkolu nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie

 

I. Cele ogólne kółek zainteresowań:

 1. rozwijanie wszechstronnej osobowości i twórczości dziecka.
 2. rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań dziecka.
 3. integrowanie różnych form pracy.
 4. wdrażanie do samodzielnego, skutecznego działania i motywowanie do podejmowania prób samokontroli i samooceny.
 5. stwarzanie możliwości wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć i uczuć związanych z uczestnictwem w grupie.
 6. rozwijanie poczucia przynależności do grupy.
 7. zabawa i rozrywka.

 

II. Podstawowe informacje:

 1. Nauczyciel prowadzi kółko nieodpłatnie.
 2. Do kółka zainteresowań kwalifikowane przez nauczycieli są dzieci 5-6 letnie uzdolnione w danym zakresie w ramach realizacji hasła programowego „praca z dzieckiem zdolnym”.
 3. Informacja o uczestnictwie dziecka w zajęciach dodatkowych jest przekazywana rodzicom/ opiekunom dziecka.
 4. Nie ma możliwości zgłaszania chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych przez rodziców/opiekunów dzieci.
 5. Rodzic zobowiązany jest pisemnie wyrazić zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w danym kółku.
 6. Co roku przeprowadzana jest rekrutacja do kółek zainteresowań. Ze względów organizacyjnych dane dziecko może brać udział tylko w jednym kółku.
 7. Instruktor prowadzi nabór według poniższych kryteriów:
 • opinia nauczycieli prowadzących grupę dotycząca predyspozycji dziecka, jego zainteresowań oraz motywacji do pracy;
 • w przypadku kółek wymagających odpowiedniego rozwoju manualnego, np. plastyczne, origami – wykonanie prostych prac pod okiem nauczyciela;
 • rozmowa z dzieckiem na temat chęci uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.
 1. W razie rezygnacji uczestnika z zajęć kółka następuje nabór kolejnego uczestnika z listy rezerwowej tworzonej przez nauczyciela.
 2. Nauczyciel prowadzący kółko zainteresowań ma prawo skreślić dane dziecko z listy uczestników, jeżeli:
 • dziecko często jest nieobecne na zajęciach;
 • dziecko swoim nieodpowiednim zachowaniem dezorganizuje pracę kółka;
 • dziecko nie przejawia chęci i zainteresowania dalszym uczestnictwem;
 • rodzic wyraża taką prośbę.
 1. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu podczas czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Nauczyciel prowadzący kółko jest zobligowany do opracowania planu pracy kółka.
 3. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć dodatkowych.
 4. Działania kółek zainteresowań podlegają ewaluacji.

 

 

Kółka zainteresowań prowadzone w naszym przedszkolu:

 

 1. Kółko plastyczne.

 

 

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

 

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka pełni funkcję zabawową, poznawczą
i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości.

Kółko prowadzone przez panią Agnieszkę Dziewońską.

 

 1. Kółko origami.

Zajęcia odbywają się 

Origami to ciekawa technika wspierająca rozwój dziecka. Pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły.

Celem zajęć jest rozwijanie i kształtowanie zdolności i zainteresowań dzieci, pomoc w doskonaleniu koncentracji, cierpliwości, planowania oraz współpracy. Stosowanie na zajęciach sztuki origami pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności
i precyzji manualnej, rozwija inicjatywę dziecka, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny.

Kółko prowadzone przez panią Magdalenę Kochanowską.

 

 1. Kółko matematyczne z elementami kodowania.

 

Ma na celu wspomaganie i rozwijanie uzdolnień matematycznych i przybliżenie trudnych zagadnień matematycznych poprzez zabawę, oraz wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań.

Wprowadzenie elementów kodowania kształtuje umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, a także kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

Kółko prowadzone przez panie Annę Szczotkowską i Iwonę Rzeszut.