Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aktualizacja 09.02.2024r.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: http://przedszkole135.pl/

Data publikacji strony internetowej: 25.12.2015r.

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019r.

Status pod względem zgodności z ustawą

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • część publikowanych plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone
  na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy typu Tab, Shift + Tab, strzałki kierunkowe, Enter).

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.

1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach http://przedszkole135.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie, p135@mjo.krakow.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu: (12) 658 11 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje  na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich; https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie,
ul. J. Stępnia 1, 30-898 Kraków, tel. (12) 658 11 24, e-mail: p135@mjo.krakow.pl

 1. Wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od ulicy J. Stępnia 1 jest ono ogólnodostępne
  w godzinach pracy przedszkola.
 2. Budynek jednokondygnacyjny, bez podjazdów, pochylni, wind, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. Budynek i pomieszczenia przedszkolne oraz toaleta dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  Do przedszkola mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym
  dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 6. Przedszkole posiada własny parking z miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się na tyłach przedszkola.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.