Odkrywamy świat

Dziecko: wie, kim jest podróżnik, i potrafi nazwać przyrządy, którymi się posługuje, dzieli się wrażeniami z podróży i wypraw, które do tej pory przeżyło, opowiada o miejscach, które chciałoby odwiedzić, podaje rozwiązanie zagadki słownej, uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z jego treścią, potrafi wymienić różne źródła wiedzy i wie, że najlepszym źródłem jest doświadczanie, potrafi nazwać i opisać wybrane zwierzęta mieszkające na sawannie, rozpoznaje i nazywa zwierzęta, wie, czym zajmują się policjanci, zna urządzenia i wybrane techniki śledcze, którymi się posługują w swojej pracy, wykonuje odciski palców na specjalnie przygotowanych arkuszach, stara się wyciągać wnioski na podstawie dokonanych przez siebie obserwacji, posługuje się mapą, wskazuje na niej Morze Bałtyckie, nabywa doświadczeń w zakresie odczytywania symboli oraz reprezentacji symbolicznych i ikonicznych działań i wyrazów, dzieli się swoimi upodobaniami w zakresie ulubionych gier i zabaw, podejmuje próby zabawy z lotką, odkrywa, że zabawa towarzyszy dzieciom od wielu setek lat, wie, że zabawki nie muszą być drogie i elektroniczne, aby zabawa była ciekawa, poznaje nowe miejsca oraz zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt, wskazuje Polskę na mapie świata, wymienia środki transportu, którymi można przedostać się przez wodę, jest zainteresowane zdobywaniem informacji o różnych zakątkach świata, podejmuje działania, aby odszukać swój talent, powtarza prostą linię melodyczną solmizacją, rozpoznaje produkty po smaku i zapachu, wyraża emocje, wykorzystując tembr głosu, mimikę i gesty

Kiedy dorośli idą do pracy…

Dziecko: wie, czym zajmują się osoby wykonujące określone zawody, bierze udział w zabawach ruchowych, wie, jaki zawód wykonują jego rodzice, potrafi opowiedzieć, na czym polega praca osób wykonujących określony zawód, i wskazać narzędzia, które są jej niezbędne w pracy, formułuje złożone wypowiedzi na tematy związane z zawodami wykonywanymi przez rodziców, wskazuje atrybuty i narzędzia charakterystyczne dla danego zawodu,  rozwija poczucie rytmu i uwrażliwia się na akcent, uwrażliwia się na budowę utworu, uczestniczy w zabawie muzyczno-rytmicznej, formułuje złożone wypowiedzi na tematy związane z zawodami wykonywanymi przez rodziców, wykorzystuje materiał naturalny do zabaw manipulacyjnych, słucha wierszy czytanych przez nauczyciela, opowiada o zawodzie, które chciałoby wykonywać, kopie piłkę, wymienia przedmioty, które są niezbędne dla właściwego i bezpiecznego wykonywania danego zawodu, wykonuje precyzyjne ruchy w zakresie motoryki małej, rozpoznaje rodzaj zawodu po narzędziach, które są wykorzystywane w pracy, wycina wzdłuż prostej linii, wskazuje atrybuty i narzędzia charakterystyczne dla danego zawodu, nazywa różne rodzaje sklepów, uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela, poznaje wartość pieniądza, potrafi nazwać różne rodzaje sklepów, wie, co można w nich kupić, bierze udział w zabawach tematycznych, stosuje zwroty grzecznościowe, manipuluje monetami i banknotami, rozumie, czym jest siła nabywcza pieniądza, prowadzi ołówkiem kreskę w ograniczonym obszarze, utrwala informacje o poznanych zawodach, rozumie znaczenie wykonywanej pracy, łączy przedmiot z jego konturem

Moja mama jest kochana

Dziecko: powtarza za nauczycielem układ rytmiczny na instrumencie perkusyjnym, rozwiązuje zagadki słowne, nazywa podstawowe emocje i potrafi je rozpoznać,  wyraża ruchem różne stany emocjonalne, rozpoznaje i nazywa emocje, podejmuje zabawy zmierzające do utrwalenia pozytywnych zachowań, przygotowuje upominek dla mamy, układa kompozycję plastyczną, opowiada o swojej mamie, nazywa obowiązki wykonywane przez mamę, uważnie słucha utworu czytanego przez nauczyciela, wymienia ulubione sposoby na spędzenie wolnego czasu z mamą, stara się przewidywać następstwa swoich działań, koloruje według kodu, wspólnie z koleżankami i kolegami w grupie tworzy układ ruchowy do poznanej piosenki, przygotowuje niespodziankę dla rodziców, wykorzystuje różne zmysły do poznania otaczającego świata, uzupełnia wzór o brakujące elementy,  rysuje portret swojej mamy, prezentuje układy taneczne do utworów muzycznych, śpiewa piosenkę, obdarowuje rodziców samodzielnie przygotowanymi prezentami

Duże i małe rodziny w akcji

Dziecko: umiejętnie posługuje się pojęciami: „rodzina”, „siostra”, „brat”, tworzy pojęcie na podstawie definicji podczas rozwiązywania zagadek, buduje krótkie wypowiedzi na bliskie tematy, rozwija twórczą ekspresję ruchową, korzysta własnych doświadczeń podczas zabawy, doskonali wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom, ćwiczy umiejętność uważnego słuchania utworu literackiego, rozwija twórczą ekspresję plastyczną, doskonali sprawność manualną, wyrabia koordynację wzrokowo-ruchową w zakresie małej motoryki,  odkrywa własne możliwości twórcze, doskonali kompetencje językowe w zakresie rytmu i rymu, w sposób kulturalny zachowuje się podczas przedstawienia, buduje wielozdaniowe wypowiedzi, doskonali koncentrację uwagi, wyzwala twórczą aktywność ruchową, przelicza dźwięki i odzwierciedla ich liczbę za pomocą ruchu, poprawnie przelicza elementy zbioru, korzysta z liczmanów IV.15 − zna zasady właściwego zachowania przy stole, przelicza elementy, dopełnia je zgodnie z instrukcją, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, klasyfikuje przedmioty według kształtu, porównuje liczebność dwóch zbiorów, posługuje się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, doskonali sprawność motoryczną (szybkość, skoczność, celność), aktywnie słucha muzyki