1. Książka moim przyjacielem

Dziecko: wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, rozwija sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym  na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie, nabywa umiejętność panowania nad emocjami, wykonuje własne eksperymenty językowe (nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych), wskazuje różnice między biblioteką, księgarnią i czytelnią; zna etapy powstawania książki; wie, do czego służy zakładka.

2. Co to znaczy być odkrywcą?

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, wyraża swoje rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,  wykonuje własne eksperymenty,  klasyfikuje przedmioty według różnych warunków, zagospodarowuje przestrzeń własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy; rozróżnia podstawowe figury geometryczne.

3. Wielkie talenty, ciekawe zawody.

Dziecko: rozwija sprawność ciała i koordynacji ruchowej, buduje realne poczucie własnej wartości, kształtuje  nawyk kończenia działań przed rozpoczęciem następnych, klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód.

4. Kocham Cię Mamo!

Dziecko: usprawnia motorykę małą w różnych sytuacjach, kształtuje więź emocjonalną ze swoja rodziną, wyrabia umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy, uświadamia sobie konieczność współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy, rozwija wyobraźnię muzyczną przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce, wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

5. Duże i małe rodziny w akcji.

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, stosuje chwyt pisarski podczas pisania i kolorowania, jest uwrażliwiane na los istot słabszych i zależnych od nas, w tym roślin i zwierząt, rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, wyraża szacunek wobec siebie, innych osób oraz wszystkich istot żywych, posługuje się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, rozróżnia głoski na początku i na końcu wyrazów w prostych fonetycznie słowach.