I oto przyszła Pani Wiosna

Dziecko: wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, wskazuje zwiastuny nadchodzącej wiosny, zna i nazywa pory roku, utrwala prawidłowy tor oddechowy, rozwija umiejętności aktorskie przy muzyce, doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych, eksperymentuje i wnioskuje, doskonali umiejętności grafomotoryczne, śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru, doskonali spostrzegawczość, zna i nazywa wybrane ptaki, rozumie pojęcie: „wędrówka ptaków”, rozpoznaje odgłosy wydawane przez różne ptaki, uważnie słucha, rozwiązuje zagadki, rozpoznaje i nazywa owady, doskonali umiejętność liczenia,  tworzy pracę plastyczną, przestrzega reguł zabawy i godzi się z ewentualną porażką, zna i nazywa wiosenne kwiaty, czerpie radość ze wspólnej zabawy, zna i nazywa wiosenne kwiaty, wie czego rośliny potrzebują do życia, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, tworzy pracę plastyczno-techniczną, uczestniczy w zabawie skocznej, rozwija percepcję wzrokową, klasyfikuje przedmioty pod względem długości, układa klocki według określonego schematu, interpretuje ruchem treść wiersza, klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie, prowadzi obserwacje przyrodnicze w poszukiwaniu zwiastunów wiosny

Zabawy na każdą pogodę

Dziecko:określa położenie przedmiotów w przestrzeni, poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska, zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne samodzielnie lub we współpracy tworzy proste, oryginalne kompozycje przestrzenne z pasujących do siebie elementów, planuje i organizuje własną pracę kończy rozpoczęte zdania, grupuje obrazki wg określonego kryterium,  dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku, rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne i przyporządkowuje im ustalone symbole, bierze udział w zabawach badawczych, właściwie reaguje na sygnał słowny, stosuje różne techniki plastyczne, stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski, potrafi dostosować ubranie do pogody, uzupełnia brakujące fragmenty obrazków, przestrzega zasad kolejności wypowiadania się, buduje wielozdaniowe wypowiedzi, doskonali aparat oddechowy, rozwija wyobraźnię dźwiękową, orientuje się w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni, słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat, posługuje się pojęciami związanymi z pogodą, uważnie obserwuje przebieg zjawisk, potrafi wykonać pracę według instrukcji, liczy w zakresie swoich umiejętności i rozróżnia liczenie błędne od poprawnego, przejawia opiekuńczy stosunek do przyrody, podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk

Dobre i niedobre bajki na ekranie

Dziecko: wzbogaca słownik, doskonali małą motorykę,  przelicza elementy w określonym zakresie, rysuje po śladzie, koloruje obrazek, uwrażliwia się na budowę utworu, doskonali umiejętności wokalne i aktorskie, rozwija wyobraźnię muzyczno-ruchową, zapamiętuje układ osób, wskazuje, kto zmienił miejsce, uczestniczy w przygotowaniu scenariusza do „filmu”, odgrywa krótkie scenki, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, porządkuje przedmioty w kolejności chronologicznej, rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje,  przedstawia określone emocje za pomocą mimiki, dostrzega zmiany tempa w muzyce, potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem, używa zwrotów grzecznościowych, przestrzega ustalonych reguł w zabawach zespołowych, segreguje książki ze względu na tematykę,  układa przedmioty od najmniejszego do największego i odwrotnie, składa obrazek z części, rozpoznaje i nazywa emocje, segreguje liczmany ze względu na podaną cechę, układa rytm według instrukcji słownej, koloruje obrazek według kodu, odpowiada na pytania dotyczące treści utworu, odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości, wykonuje „stworka” według instrukcji, tworzy zdrobnienia do podanych słów, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom

Odkrywamy świat

Dziecko: wie, kim jest podróżnik, i potrafi nazwać przyrządy, którymi się posługuje, dzieli się wrażeniami z podróży i wypraw, które do tej pory przeżyło, opowiada o miejscach, które chciałoby odwiedzić, podaje rozwiązanie zagadki słownej, uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z jego treścią, potrafi wymienić różne źródła wiedzy i wie, że najlepszym źródłem jest doświadczanie, potrafi nazwać i opisać wybrane zwierzęta mieszkające na sawannie, rozpoznaje i nazywa zwierzęta, wie, czym zajmują się policjanci, zna urządzenia i wybrane techniki śledcze, którymi się posługują w swojej pracy, wykonuje odciski palców na specjalnie przygotowanych arkuszach, stara się wyciągać wnioski na podstawie dokonanych przez siebie obserwacji, posługuje się mapą, wskazuje na niej Morze Bałtyckie, nabywa doświadczeń w zakresie odczytywania symboli oraz reprezentacji symbolicznych i ikonicznych działań i wyrazów, dzieli się swoimi upodobaniami w zakresie ulubionych gier i zabaw, podejmuje próby zabawy z lotką, odkrywa, że zabawa towarzyszy dzieciom od wielu setek lat, poznaje znane i lubiane zabawy podwórkowe, wie, że zabawki nie muszą być drogie i elektroniczne, aby zabawa była ciekawa, poznaje nowe miejsca oraz zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt, wskazuje Polskę na mapie świata, wymienia środki transportu, którymi można przedostać się przez wodę, jest zainteresowane zdobywaniem informacji o różnych zakątkach świata, podejmuje działania, aby odszukać swój talent, powtarza prostą linię melodyczną solmizacją, rozpoznaje produkty po smaku i zapachu, wyraża emocje, wykorzystując tembr głosu, mimikę i gesty