1. KOSMOS- CO TO TAKIEGO?

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych, doskonali umiejętność radzenia sobie  z agresją, złością i gniewem, rozwija umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych, jest wdrażane do poprawnego posługiwania się językiem polskim, rozwija umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem, klasyfikuje obrazki ze względu na kształt, przyporządkowuje określoną cyfrę do oznaczenia właściwej liczebności zbioru, poszerza wiedze na temat kosmosu, rozpoznaje poznane litery, rozróżnia podstawowe figury geometryczne, rozwija umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazuje ich położenie względem własnej osoby.

II.            ACH, TA POGODA!

Dziecko: kształtuje sprawność ciała i koordynacji ruchowej, przedstawia swoje emocje i uczucia z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu, ćwiczy obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych, jest wdrażane do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat, jest wdrażane do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych, jest wdrażane do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukania odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji, rozpoznaje litery, klasyfikuje według różnych kryteriów, uogólnia według wybranego klucza klasyfikacji, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa i rozwiązuje zagadki oraz twórcze opowiadania

III.          TAJEMNICE KOMPUTERÓW I ROBOTÓW

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, kształtuje umiejętność radzenia sobie z przegraną/porażką, rozwija umiejętności współpracy z rówieśnikami, rozróżnia czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, które szkodzą, odróżnia elementy świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego, poznaje graficzny obraz liter ,,Ż”, ,,ż”, doskonali umiejętności przeliczania w zakresie 16     i  rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych, jest wdrażane do poprawnego posługiwania się zwrotami dotyczącymi stosunków wielkościowych (większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy), wyraża swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.

      IV.           DUZI I MALI OBROŃCY PRZYRODY

Dziecko: kształtuje sprawność ciała i koordynacji ruchowej, aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych, dostrzega emocjonalną wartość  otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,  kształtuje umiejętności panowania nad emocjami, jest wdrażane do uważnego słuchania dzieci i osób dorosłych, nazywa i rozpoznaje  wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunek do przyrody i dbanie o jej dobro, układa rytmy z przedmiotów, rozróżnia  podstawowe figury geometryczne, odpowiada na pytania, rozwiązuje zagadki, posługuje  się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, w tym segregacji śmieci; spostrzega  procesy związanych z oczyszczaniem wody .