1. Sztuka bycia odważnym.

Dziecko: dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych; wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo; dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie; rozumie, że odwaga zawsze powinna iść w parze z rozwagą; poznaje przysłowia ludowe i rozumie ich sens; wie, że lęki często wynikają z wyobrażeń i mogą być skutkiem oglądania niewłaściwych filmów. Kształtuje aktywną postawę w celu przezwyciężenia lęków; określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby; zdobywa doświadczenia w zakresie porównywania masy przedmiotów z wykorzystaniem wagi szalkowej.

2. Kolory wiosny.

Dziecko: wymienia cechy charakterystyczne wczesnowiosennej pogody; wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące zjawisk atmosferycznych oraz uczy się w elementarnym zakresie przewidywać pogodę na podstawie obserwacji nieba; doskonali umiejętność odczytywania informacji zapisanych symbolicznie oraz podejmuje próby tworzenia własnych znaków i symboli graficznych; poznaje rośliny chronione oraz rozumie konieczność przestrzegania zakazu ich zrywania w naturalnym środowisku; doskonali umiejętności wokalne i taneczne; rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków oraz dostrzega ich pożyteczną rolę dla środowiska; potrafi prowadzić planowe obserwacje oraz rejestrować dostrzeżone zmiany i zjawiska.

3. Powietrze – niewidzialny żywioł.

Dziecko: wielozmysłowo poznaje właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo służące ich określaniu; podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych i obserwowanych zjawisk; poznaje obraz graficzny wielkiej i małej litery „f”, doskonali analizę i syntezę głoskową; poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka; poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzemiennie; wykonuje improwizacje ruchowo-taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój i tempo.

4. Latające wynalazki.

Dziecko: wzbogaca wiedzę na temat powietrznych środków transportu oraz dokonuje ich klasyfikacji ze względu na różne kryteria; dostrzega wpływ rozwoju techniki na możliwości i szybkość powietrznych podróżny; poznaje obraz graficzny ma lej i wielkiej litery „r”, doskonali analizę i syntezę głoskową; stosuje określenia stopniujące odnoszące się do wysokości i szybkości; poznaje metody łączenia ze sobą różnorodnych elementów podczas konstruowania z materiałów wtórnych; uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści; aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.

5. Dążymy do celu.

Dziecko: Uświadamia sobie znaczenie wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu. Wyrabia w sobie pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości. Dostrzega pozytywne wzorce zachowań i postaw na podstawie literatury, faktów z życia znanych osób, które osiągnęły życiowy sukces. Wdraża się do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijania odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się problemów, przegranej. Kształtuje umiejętność współdziałania w zespole oraz dostrzega wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć wyznaczony cel. Rozwija wyobraźnię i kreatywność w trakcie różnorodnych działań twórczych.