1. ZIEMIA – NASZA PLANETA

Dziecko: kształtuje sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo- ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych ora zabaw ruchowych, przedstawia swoje emocje i uczucia z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu, respektuje i tworzy zasady zabaw w grupie, jest wdrażane do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, rozpoznaje litery, doskonali umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10, wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, rozwija swoją naturalną kreatywność w różnych formach aktywności.

2. ŻYCIE NA NASZEJ PLANECIE

Dziecko: usprawnia małą motorykę, inicjuje zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, doskonali umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi, kształtuje umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach, dostrzega wartość emocjonalną otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, jest wdrażane do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy, jest wdrażane do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym.

3. WITAJ, WIOSNO!

Dziecko: aktywnie uczestniczy w  ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała- ćwiczenia rytmiczne, jest wdrażane do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką oraz nożyczkami, jest wdrażane do rozwijania samodyscypliny, samodzielnie inicjuje aktywność, dzieli się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami, kształtuje umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych, zakłada zielnik, uczestniczy w prostych eksperymentach przyrodniczych, określa zmiany odwracalne i nieodwracalne w przyrodzie, nazywa niektóre gatunki kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazuje podobieństwa i różnice, rozwija swoją naturalną  kreatywność w różnych formach.

4. WIELKANOCNE TRADYCJE

Dziecko: dostrzega korzyści z hodowli zwierząt gospodarczych, poznaje wytwory sztuki ludowej i podziwia ich piękno, odtwarza elementy zdobnicze we własnych pracach plastycznych, porównuje liczebność zbiorów, zna nazwy kolejnych dni tygodnia i uczestniczy w układaniu tygodniowego kalendarza, wie, jak należy się zachować przy stole podczas uroczystych poczęstunków, przestrzega zasad kultury, potrafi poprawnie formułować życzenia wielkanocne, zwracając uwagę na ich indywidualny charakter, poznaje wybrane tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz odnosi je do własnych doświadczeń z rodzinnego domu.