Zgodnie z harmonogramem nasze przedszkole będzie miało dyżur w miesiącu

                                  lipcu 2024 r.

Data rekrutacji na dyżur wakacyjny będzie ogłoszona w późniejszym terminie.

Szanowni Państwo

Rodzice Dzieci uczęszczających do samorządowych przedszkoli w Krakowie

Przedstawiam Państwu harmonogram pracy samorządowych przedszkoli w okresie lipiec-sierpień 2024 r. Harmonogram został opracowany na podstawie wniosków składanych przez dyrektorów przedszkoli i rodziców dzieci oraz planów remontowych przedszkoli.

Wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych
jest obowiązkiem organu prowadzącego. Większość prac remontowych ze względu na zakres może być wykonywana wyłącznie podczas nieobecności dzieci.

Jeżeli w okresie wakacji przedszkole, do którego uczęszcza Państwa Dziecko będzie planowo zamknięte z powodu remontu, proszę o podjęcie następujących działań:

–  dokładne zapoznanie się z zamieszczonym harmonogramem pracy przedszkoli;

–  sprawdzenie, czy są wolne miejsca w przedszkolach w najbliższej okolicy;

–  rozważenie zapisania dziecka do przedszkola znajdującego się w pobliżu miejsca pracy;

– rozważenie odbierania dziecka przez członka rodziny z przedszkola oddalonego od Państwa miejsca zamieszkania.

Dane teleadresowe samorządowych przedszkoli znajdą Państwo tutaj.

Dodatkowo informuję, że w okresie wakacji czynne są także młodzieżowe domy kultury, które w swojej ofercie mają również zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Informuję, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od przedszkoli i organu prowadzącego (np.: poważna awaria, przedłużający się remont) harmonogram może ulec zmianie.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora Wydziału

/-/

Dariusz Domajewski

Przerwa wakacyjna 2023-2024