Hej, ha, co to gra?

Dziecko: rozpoznaje i nazywa dźwięki, określa dźwięki słowami: głośny, cichy, przyjemny, nieprzyjemny, bliski, daleki, odczuwa dźwięk przeprowadzając proste doświadczenie, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, określa wysokość oraz natężenie dźwięku, doskonali koncentrację i uwagę, rozwija zmysł słuchu, nazywa usłyszane dźwięki, bierze udział w zabawie ruchowej, rozpoznaje dźwięki wysokie oraz niskie, odtwarza proste rytmy zgodnie z podanym kodem, uwrażliwia się na barwę dźwięku i budowę utworu, rozwija poczucie pulsu i tempa,  rozpoznaje głosy koleżanek i kolegów, utrwala prawidłowy tor oddechowy, ilustruje ruchem treść wiersza, rozpoznaje i nazywa instrumenty, rozpoznaje i nazywa instrumenty, rozpoznaje takie same dźwięki, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, rozwija zmysł słuchu, wie, kim jest i jaką rolę pełni dyrygent, gra na wybranym instrumencie, doskonali małą motorykę, posługuje się nożyczkami, respektuje zasady podczas doświadczeń, wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów, nazywa kolory, tańczy tańce tradycyjne,

Malujemy świat

Dziecko: poznaje różne przyrządy służące do malowania , poznaje różne rodzaje obrazów, wie, kim jest malarz , doskonali spostrzeganie, rozwija zmysł estetyczny podczas zajęć plastycznych, eksperymentuje, miesza kolory, tworzy figurki z plasteliny, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, wie, na czym polega zawód rzeźbiarza, eksperymentuje z gliną, stymuluje zmysł dotyku, rozwija zmysł estetyczny, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, zna podstawowe figury geometryczne, usprawnia motorykę małą, ćwiczy logiczne myślenie, ćwiczy pamięć, współpracuje w grupie rówieśniczej, ćwiczy motorykę dużą i małą podczas zabaw technicznych, pobudza wyobraźnię, eksperymentuje z folią spożywczą, uwrażliwia się na dźwięki niskie, średnie i wysokie, pobudza wyobraźnię ruchową, plastyczną i dźwiękową, eksperymentuje z pędzlami o różnej grubości, kształtuje zmysł estetyczny, stymuluje zmysł dotyku i wzroku, współpracuje z grupą rówieśniczą, zna podstawowe atrybuty malarza, ćwiczy orientację przestrzenną oraz orientację w schemacie własnego ciała, słucha wiersza i rozmawia na temat jego treści, wie, kim jest artysta i czym się może zajmować, łączy kolory z muzyką

Zaproszenie do teatru

Dziecko: respektuje zasady zabawy w grupie, odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości, rozumie przyczynę i skutek, układa wydarzenia w kolejności chronologicznej, prawidłowo reaguje na ustalony sygnał, z uwagą ogląda film, korzysta z multimediów, zna zasady właściwego zachowania podczas pobytu w teatrze, wykazuje zainteresowanie zabawami teatralnymi, współdziała z dziećmi podczas zabawy w parach lub w małych zespołach, doskonali umiejętność zadawania pytań, uczy się prawidłowo gospodarować oddechem, rysuje postać z zachowaniem podstawowych części ciała, klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy, naśladuje w zabawie różne postaci, wykorzystuje zdobytą wiedzę, podejmuje próby oceny prawdziwości wypowiadanych zdań, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, posługuje się zdaniami rozwiniętymi podczas wypowiedzi na określony temat, przelicza elementy zbioru, manipuluje przedmiotami i ustala wynik po zmianie, wyraża emocje za pomocą komunikatów niewerbalnych, w sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne, posługuje się kukiełkami, włącza się w przygotowanie wydarzenia teatralnego, tnie nożyczkami kartkę po linii prostej

Dzieci – wspaniali artyści

Dziecko: właściwie reaguje na dotyk drugiej osoby pod- czas zabaw z masażykami, przestrzega zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych, rysuje po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem, dzieli proste słowa na sylaby, komponuje prace z materiałów odpadowych, wykonuje prace według instrukcji,  dokładnie koloruje obrazki konturowe, skraca czas reakcji na sygnał, uwrażliwia się na zmiany kierunku melodii, doskonali poczucie pulsu w muzyce, tworzy układy przedmiotów i nadaje im znaczenie, potrafi wypowiadać się w oparciu o ilustrację, poznaje zawody artystyczne i ich atrybuty, składa obrazki w całość i nazywa przedmioty, które przedstawiają, doskonali pamięć wzrokową  sprawnie przelicza w zakresie 5; doskonali umiejętność prawidłowego przeliczania po odjęciu i dodaniu elementów, próbuje układać pytania do treści obrazków, uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych, zapamiętuje treść rymowanek