1. ODKRYWAMY ŚWIAT MUZYKI

Dziecko: kształtuje sprawność fizyczną, zwinność i koordynacje wzrokowo- ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, rozwija motorykę małą jest wdrażane do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu, buduje pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach, respektuje zasady panujące w grupach, jest wdrażane do aktywnego słuchania rówieśników i nauczycieli, nazywa i rozróżnia instrumenty oraz ich dźwięki, poznaje różne formy tańca, poznaje różne rodzaje muzyki, zna obraz graficzny liczby 10, doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10, zna obraz graficzny głoski „r”- litery „R”, „r” , jest wdrażane do czytania sylab i wyrazów.

2. JAK POWSTAJĄ OBRAZY I RZEŹBY?

Dziecko: jest wdrażane do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, rozwija motorykę małą, dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, respektuje normy społeczne, przestrzega zasady w czasie gier i zabaw grupowych, rozpoznaje litery, odczytuje sylaby, krótkie wyrazy i zdania, odpowiada na pytanie pełnym zdaniem, układa historyjki obrazkowe, rozwiązuje zagadki, odczytuje treści obrazów, wyodrębnia i nazywa ich elementy, wyjaśnia ich znaczenie i przesłanie, klasyfikuje przedmioty według podanych kryterium, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód, podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, wyraża ekspresje twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw.

3. IDZIEMY DO TEATRU

Dziecko: jest wdrażane do stosowania chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i prób pisania, przedstawia swoje emocje i uczucia z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu, kształtuje umiejętność przekształcania emocji negatywnych w pozytywne, odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do grupy przedszkolnej, ćwiczy obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych, odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości, wspomaga rozwój mowy oraz umiejętności komunikacyjne, rozwija wyobraźnię muzyczna poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewnie piosenek i ruch przy muzyce, jest wdrażane do zadawania pytań i odpowiadanie na nie pełnym zdaniem.

4. JESTEŚMY ARTYSTAMI

Dziecko: wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem, kształtuje poczucie własnej wartości, wyraża szacunek wobec siebie i innych osób, nawiązuje relacje rówieśnicze z przestrzeganiem tych wartości, określanie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań, pobudza zainteresowania czytelnictwem, rozwija swoja naturalną kreatywność w różnych formach aktywności, określa kierunki i ustalenie położenia przedmiotów, przelicza elementy zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej), ustala liczebność zbiorów, wskazuje zwody wykonywane przez rodziców i osób z najbliższego otoczenia.