1. Woda – źródło życia.

Dziecko: Uczestniczy w polisensorycznym badaniu wody. Potrafi wskazać zbiorniki i cieki wodne na mapie i globusie. Poznaje faunę i florę Morza Bałtyckiego. Słucha legendy związanej ze stolicą Polski. Poznaje obraz graficzny malej i wielkiej litery „n”, doskonali analizę i syntezę głoskową. Zna znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin. Poznaje obraz graficzny liczby 8. Wymienia nazwy zawodów związanych z wodą. Poznaje bieg wody od ujęcia do kranu. Rozumie konieczność ochrony czystości wód.

2. Sztuka bycia szczęśliwym.

Dziecko: Wie, jak wyrażać emocje, w akceptowalny dla otoczenia sposób. Potrafi mówić o swoich emocjach i wyrażać je za pomocą mimiki i gestów. Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „y”, doskonali analizę i syntezę głoskową. Posługuje się liczebnikami porządkowymi. Określa strony ciała i kierunki w przestrzeni. Potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów literackich i uzasadnić swoje zdanie. Dostrzega własny wpływ na odczucia i nastroje innych osób, czerpie radość z zabawy z rówieśnikami. Bierze udział w zabawach czytelniczych według programu autorskiego „Kocham czytać”.

3. Mierzymy czas.

Dziecko: Kształtuje umiejętność dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich. Rozwija świadomość rytmicznej organizacji czasu. Poszerza zasób słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Doskonali umiejętność stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych. Uświadamia sobie konieczność racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil. Kształtuje umiejętność liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

4. Nasze góry Tatry.

Dziecko: Poznaje różne krainy geograficzne, wyodrębnia cechy charakterystyczne dla gór. Poznaje wybrane zwierzęta (żyjące dziko i hodowane) i rośliny górskie. Poznaje legendę o rycerzach śpiących w Tatrach. Gromadzi w kąciku regionalnym przedmioty związane z górami oraz zapoznaje się z kilkoma tradycjami góralskimi. Nauczy się piosenki „Gdzieżeś ty bywał”. Przelicza owieczki pasące się na hali, posegreguje je ze względu na wielkość. Podzieli na sylaby nazwy zwierząt żyjących w górach i policzy ilość sylab w wyrazie. Wykona pracę plastyczną „Owieczki”.

5. Płyniemy na daleki ląd.

Dziecko: Słucha tekstów, wypowiada się na dany temat i potrafi działać zgodnie z instrukcją. Ćwiczy koordynację wzrokową-ruchową i orientację na kartce. Poznaje zapis graficzny cyfry 9. Prowadzi badania i obserwacje, prawidłowo formułuje wnioski. Odczytuje wybrane symbole na mapie i globusie. Poznaje kulturę, mieszkańców i zwierzęta Ameryki. Poznaje cechy charakterystyczne krajobrazu Afryki i Australii oraz żyjące tam zwierzęta. Uważnie słucha muzyki i gra na instrumentach perkusyjnych. Ćwiczy analizę i syntezę głoskową, czyta globalnie proste wyrazy.