Z Panią Zimą wesoło mija czas

Dziecko: poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska, wnioskuje o przedmiotach na podstawie ich cech, samodzielnie lub we współpracy tworzy proste, oryginalne kompozycje przestrzenne z pasujących do siebie elementów, rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, przelicza elementy w czasie zabawy, porównuje przedmioty z uwagi na kształt, zna zasady właściwego zachowania przy stole, bierze udział w zabawach badawczych, wyciąga wnioski z doświadczenia, orientuje się w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni, sprawnie łapie i rzuca piłkę do innych,  umie dostosować ubranie do aktualnej pogody, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: „to do tego pasuje”, „te obiekty są podobne, a te są inne”, uzupełnia brakujące fragmenty obrazków, zna właściwości śniegu i lodu, stosuje różne techniki plastyczne, wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych, rozwija poczucie rytmu i uwrażliwia się na akcent, określa temperaturę przedmiotów za pomocą dotyku, potrafi wykonać pracę według instrukcji, liczy w zakresie swoich umiejętności i rozróżnia liczenie błędne od poprawnego, zna właściwości śniegu i lodu, ćwiczy umiejętność chodzenia w kole ze zmianą kierunku,  potrafi wykorzystać w praktyce właściwości niektórych materiałów wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych,  posługuje się pojęciami związanymi z zamarzaniem wody

Zabawy z bałwankiem i śnieżynką

Dziecko: prawidłowo posługuje się kredką,  uwrażliwia się na budowę utworu i barwę dźwięków, wyzwala aktywność twórczą, prawidłowo posługuje się nożyczkami, szacuje długość tras narciarskich, stosując określenia: „najdłuższa”, „najkrótsza”, rozwiązuje zagadki pantomimiczne, przelicza elementy w dostępnym sobie zakresie, lepi z ciastoliny, rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku, rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, ćwiczy pamięć i percepcję wzrokową, czeka na swoją kolej w zabawie, wznosi budowle z klocków, nazywa podstawowe kolory, stosuje liczebniki porządkowe, szacuje długość tras narciarskich, stosując określenia: „najdłuższa”, „najkrótsza trasa”, prawidłowo posługuje się pędzlem I.7 – określa położenie przedmiotów, stosując określenia: „nad”, „obok”, „za”, „przed”, wypowiada się na temat obejrzanych scenek, współdziała z dziećmi w drużynie, rysuje w tunelu, doskonali prawidłowy tor oddechu

Kocham babcię i dziadka!

Dziecko: tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, przedstawia swoje emocje i uczucia w stosunku do najbliższych osób, poszerza słownictwo, swobodnie wypowiada się na dany temat, łączy przedmioty w pary, klasyfikuje przedmioty ze względu na kolor i kształt, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, tworzy kompozycje, wykorzystując szaliki, koloruje i ozdabia ramkę wg własnego pomysłu, przygotowuje prezenty dla babci i dziadka, podaje imiona swoich najbliższych, swobodnie wypowiada się na temat fotografii, dzieli wyrazy na sylaby, układa zdania z wyrazami „babcia” i „dziadek”, przelicza wyrazy w zdaniu, okazuje szacunek osobom starszym, doskonali umiejętność rozróżniania strony lewej i prawej, zna i stosuje liczebniki porządkowe, śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru, wypowiada się na temat informacji zebranych od babć i dziadków, segreguje guziki ze względu na kolor, wskazuje, gdzie jest mniej, a gdzie więcej guzików, zna i stosuje pojęcia „mały” i „duży”,  segreguje guziki, uwzględniając kilka cech, np. kolor i wielkość

Robimy eksperymenty

Dziecko: wnioskuje o przedmiocie na podstawie jego cech, wykonuje eksperymenty twórcze z wykorzystaniem dłoni, stóp i farby, nazywa cechy przedmiotów i substancji, wyraża rozumienie świata za pomocą komunikatów pozawerbalnych: gestu, ruchu, dźwięku, rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem, doskonali percepcję słuchową, wykonuje proste konstrukcje z tworzyw i materiału naturalnego, przejawia opiekuńczy stosunek do przyrody, rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków występujących w najbliższej okolicy, układa i rozwiązuje zagadki, odczytuje informacje przedstawione w formie symbolicznej, wykazuje zainteresowanie książkami jako źródłem wiedzy o świecie, wskazuje elementy na ilustracji, odróżnia prawdziwe informacje od fałszywych bądź fikcyjnych,  przyporządkowuje pokarm do odpowiedniego zwierzęcia