1. Opowieści zimowego nieba.

Dziecko: przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu oraz dostrzega zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące kosmosu oraz historii podróży i badań kosmicznych; rozumie w podstawowym zakresie następstwa ruchu Ziemi wokół Słońca i wokół własnej osi; wskazuje na globusie krainy polarne i wie, że panuje tam odmienny klimat; rozwija kreatywność i ekspresję słowną podczas zabaw teatralnych; utrwala obraz graficzny poznanych liter i cyfr.

2. Sztuka życia w zgodzie.

Dziecko: kształtuje pozytywne postawy społeczne oparte na podstawowych wartościach, takich jak zgoda, sprawiedliwość; dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich, wskazując pozytywne i negatywne zachowania i cechy; poznaje skuteczne sposoby łagodzenia konfliktów i dochodzenia sprawiedliwości unikając krzyku, agresji i obrażania; rozumie, że każdy człowiek jest sprawny na swój sposób i jego możliwości nie stanowią o jego wartości; wykazuje krytyczny stosunek wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości, wyszydzania czy wyśmiewania innych; uczy się przestrzegania reguł gry i kontroli emocjonalnej w sytuacji przegranej; wzbogaca doświadczenia w zakresie porównywania masy z wykorzystaniem wagi szalkowej.

3. Z babcią i dziadkiem przy kominku.

Dziecko: wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną, wykazuje zainteresowanie losami, życiem zawodowym członków rodziny; rozumie swoją rolę w rodzinie oraz konieczność respektowania prawa do spokoju i wypoczynku innych osób w najbliższym otoczeniu; zna podstawowe więzi pokrewieństwa w swojej rodzinie oraz potrafi wymienić imiona najbliższych jej członków; dostrzega indywidualność własnej rodziny, zna jej zwyczaje, tradycje i zainteresowania; formułuje wypowiedzi na temat swoich dziadków, doceniając ich uczucia, wkład i zaangażowanie w życie rodziny; odczuwa radość sprawiania przyjemności najbliższym, kultywowania świąt o charakterze rodzinnym; docenia wartość pamiątek i zdjęć rodzinnych i rozumie potrzebę ich szanowania.

4. Czas na bal.

Dziecko: poznaje tradycje zabaw karnawałowych; słucha piosenek i utworów muzycznych ze zwróceniem uwagi na treść, język, okoliczności w jakich są śpiewane, charakterystyczne elementy rytmiczne, melodyczne; doskonali umiejętność dostrzegania, określania i reagowania ruchem, gestem na zmiany: dynamiki, tempa i rejestru w utworach muzycznych; odtwarza i wygrywa własne rytmy, indywidualnie i zespołowo, na dostępnych instrumentach muzycznych; integruje się z innymi dziećmi oraz odczuwa radość i nastrój wspólnej zabawy; aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, doskonaląc umiejętność posługiwania się słowem, gestem, mimiką, ruchem i rekwizytem, w celu wyrażenia określonych treści i emocji.