Co to jest rodzina?

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, buduje krótkie wypowiedzi na temat bliskich, nazywa poszczególnych członków rodziny, rozumie pojęcie „drzewo genealogiczne”, nazywa dalszych członków rodziny, wyzwala aktywność twórczą, doskonali szybką reakcję na przerwę w muzyce, łączy znane gesty, ruchy i kroki w proste układy taneczne, aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, rozwija spostrzegawczość,  rozumie znaczenie słowa „rodzina”, bierze udział w rozmowie, wie, w jaki sposób może pomagać w domu, wciela się w role,  przelicza elementy na obrazku,  doskonali sprawność manualną, nazywa miejsca, w których można spędzać czas z bliskimi, trafnie wskazuje źródło dźwięku, słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści, wie, jak wygląda blok, kamienica, dom rodzinny, wymienia pomieszczenia w domu oraz określa ich funkcje, aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, przelicza w dostępnym sobie zakresie, dorysowuje brakujące elementy, układa przedmioty w rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, bierze udział w rozmowie, zna sposoby spędzania czasu wolnego z bliskimi, posługuje się liczebnikami porządkowymi, przykleja naklejki zgodnie z wysłuchaną instrukcją, doskonali sprawność manualną, opowiada o zdarzeniach, odczuwa przynależność do rodziny, uczy się rymowanki na pamięć, ilustrując słowa ruchem, rozpoznaje i nazywa emocje wie, że bliskim należy okazywać miłość i szacunek, przelicza i klasyfikuje przedmioty, uczy się rymowanki na pamięć, ilustrując słowa ruchem, posługuje się komunikatem niewerbalnym.

Robimy prezenty dla innych

Dziecko: współpracuje z grupą w zadaniu, bierze udział we wspólnej zabawie, bierze udział w rozmowie, odczytuje potrzeby, pragnienia innych, rozwija wyobraźnię, rozwija słownik czynny, rozwija poczucie rytmu, uwrażliwia się na zmiany tempa i charakter utworu, doskonali umiejętności wokalne, rozwija wyobraźnię muzyczno-ruchową, ilustruje treść piosenki ruchem, usprawnia motorykę małą, wykonuje pracę plastyczno-techniczną, łączy w pary jednakowe przedmioty,  prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, organizuje i porządkuje przestrzeń wokół siebie,  wypowiada się na określony temat, rozumie potrzebę pomagania, opowiada historyjkę na podstawie ilustracji, używa określeń czasowych: „najpierw”, „potem”, aktywnie słucha muzyki, doskonali sprawność manualną, przelicza elementy oraz klasyfikuje wg kształtu i koloru, dostrzega układy symetryczne, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ilustruje treść piosenki ruchem, recytuje proste teksty, rozwija pamięć słuchową, ilustruje treść piosenki ruchem, tworzy własny obrazek.

Boże Narodzenie

słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat, ćwiczy aparat mowy w zabawie ortofonicznej, organizuje przestrzeń wokół siebie, odczuwa radość bycia z grupą,  ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową,  rozwija poczucie rytmu, uwrażliwia się na zmiany tempa i charakter utworu, doskonali umiejętności wokalne, ćwiczy pamięć słuchową, wypowiada proste życzenia, odczuwa radość z obdarowywania i otrzymywania, integruje się z grupą,  odpowiada na pytania nauczyciela, bierze udział we wspólnej rozmowie i śpiewie, różnicuje kształty i kolory przedmiotów, tworzy pracę plastyczną, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, ćwiczy aparat mowy, zna podstawowe tradycje i symbole świąteczne, wykonuje zadanie plastyczno-techniczne, współpracuje z dziećmi w grupie, używa określeń: „krótki” – „długi”, „mniej” – „więcej”, przelicza i dopełnia zbiory, zwraca uwagę na potrzeby innych, komunikuje się z dziećmi podczas zabawy, opowiada o swoich przeżyciach, aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, próbuje konstruować kształt według wzoru, rozróżnia i porównuje kształty, bierze udział w przygotowaniu wspólnej uroczystości, wielozmysłowo poznaje wybrane produkty, wielozmysłowo poznaje wybrane produkty, odczuwa radość wspólnego świętowania, potrafi obdarowywać innych.