Opowieści o domku

Dziecko: chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, łączy różne elementy, tworząc skomplikowane konstrukcje, segreguje i nazywa obrazki, rozpoznaje kolory, przelicza elementy w zbiorach, zna swoje imię, nazwisko i adres,  wskazuje elementy, z których składa się dom, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, kojarzy nazwę liczby z odpowiednią liczbą elementów w zbiorze, dobiera elementy według kształtu, zna i rozumie pojęcia: „nad”, „przed”, „obok”, „za”, buduje z klocków, rozpoznaje dźwięki instrumentów, zapamiętuje ułożenie przedmiotów, określa kierunki, rozwija orientację w przestrzeni, dzieli wyrazy na sylaby, rozwija poczucie rytmu, doskonali słuch i umiejętności wokalne, buduje domki z dostępnych materiałów, segreguje obrazki według wskazanego kryterium, układa obrazek z figur geometrycznych

Moje miasteczko

Dziecko: wybiera obrazki według podanego kryterium, maluje różnymi przyborami, wykazuje się kreatywnością, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, dostrzega elementy na mapie, rozpoznaje znane budynki na fotografiach, składa obrazek z części, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, rozwija orientację w przestrzeni, rozpoznaje i nazywa dźwięki miasta, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, rysuje według instrukcji, poznaje okolicę, rozróżnia stronę lewą i prawą, poprawnie przelicza w zakresie 5, rozwija orientację w przestrzeni, dokonuje pomiarów długości, dokonuje pomiaru wysokości, dostrzega rytm i go kontynuuje, dorysowuje elementy według określonego układu, dopasowuje kontur do ilustracji, zna pojęcia: „mały” i „duży”,  zna pojęcia: „wąski” i „szeroki”, doskonali małą motorykę

Dawno, dawno temu

Dziecko:  aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, nazywa części garderoby, buduje wielozdaniowe wypowiedzi, rozwija kreatywność, doskonali umiejętności grafomotoryczne, uwrażliwia się na budowę i charakter utworu, buduje zamki z klocków, wymyśla zakończenie zdań rozpoczętych przez nauczyciela, usprawnia aparat mowy, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, doskonali sprawność dłoni, sprawnie pokonuje tor przeszkód, odtwarza prosty układ taneczny, rytmicznie recytuje tekst, uważnie patrzy, wyodrębnia przedmioty z otoczenia, łączy elementy w pary, uwzględniając kolor oraz kształt, określa liczbę elementów w zbiorze

Bawimy się w króla i królową Dziecko: integruje się z grupą, ma poczucie własnej wartości, wykazuje chęć pomocy innym, układa obrazek z pociętych elementów, rysuje proste wzory graficzne, odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości, wycina i skleja zgodnie z instrukcją, zna zasady właściwego zachowania przy stole, kreśli znaki literopodobne według wzoru, współdziała z dziećmi w zabawie,  rozwija wyobraźnię podczas zabaw z różnorodnym materiałem plastycznym, rozpoznaje i nazywa pojazdy dawne i współczesne, uczestniczy w eksperymentach przyrodniczych, opowiada o zdarzeniach za pomocą ruchu, rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe, zna imiona dzieci, grzecznie się do nich zwraca