Polska – nasza Ojczyzna:

utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania,  poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska, utrwalenie świadomości bycia Polakiem, poznanie hymnu i symboli Polski, zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego, rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny, uczestniczenie w zabawach ruchowych, doskonalenie sprawności manualnej, nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną, doskonalenie umiejętności współpracy z innymi przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych;

Preludium deszczowe:

 klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy, branie udziału w eksperymentach, nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych, zdobywanie wiedzy na temat deszczu, poznawanie właściwości wody,  nazywanie różnych rodzajów deszczu, uwrażliwianie się na różne elementy muzyki, nazywanie różnych rodzajów butów i rozpoznawanie ich przeznaczenia,  nabywanie umiejętności doboru ubrań odpowiednio do pory roku, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni, śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem;

O uczuciach rozmawiamy bo nastroje różne mamy:  

budowanie obrazu własnego „ja”, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyrażanie emocji za pomocą mimiki, rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach, przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach,  spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw, rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”, wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań, doskonalenie umiejętności współpracy z innymi, komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny;

Las szumi jesiennie, już robi się sennie:

 wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody,  zwrócenie uwagi dzieci
na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka), bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie
do poszanowania przyrody, uczestniczenie w zabawach ruchowych, rozwijanie sprawności manualnej;