1. Sztuka bycia razem

Dziecko: Kształtuje pozytywną samoocenę i umiejętność jej wyrażania.  Dostrzega znaczenie kultury bycia w życiu codziennym, w tym świadomość, że dzięki stosowaniu form grzecznościowych i kulturalnemu zachowaniu można łagodzić konflikty, naprawić błędy, stwarzać miłą atmosferę. Wykazuje tolerancje wobec innych rozumiejąc, że się różnimy, mamy różne możliwości, ale potrafimy być razem. Wzbogaca słownictwo służące określaniu cech charakteru, postaw i zachowania oraz poprawnie formułuje wypowiedzi. Rozumie znaczenie współpracy wielu ludzi w celu osiągnięcia wspólnego celu. Odczytuje i nazywa stany emocjonalne innych osób na podstawie obserwacji mimiki twarzy i postawy ciała. Potrafi rozdzielać elementy, tworząc zbiory równoliczne.

2. Z dziejów Ziemi

Dziecko: Wykazuje zainteresowanie historią Ziemi. Poznaje wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka. Uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach i eksperymentach, wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym. Rozumie konieczność segregowania odpadów i orientuje się, jak należy je wykonywać. Potraf korzystać z różnych źródeł wiedzy w celu rozwijania zainteresowań  i pogłębienia wiedzy. Dostrzega zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym. Odczuwa satysfakcję z podróży po pierwszym poznawanym żywiole – Ziemi.

3. Ogień – gorący żywioł

Dziecko: Poznaje naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła. Rozumie konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych. Przelicza i dopełnia elementy zbioru w zakresie czterech. Poznaje zapis liczby 4. Zna właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; potrafi wezwać pomoc. Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie Odczytuje symbole na mapie. Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych i układa sekwencje ruchów do muzyki.

4. Światło i ciepło

Dziecko: Rozumie znaczenie ciepła i światła dla ludzi, roślin i zwierząt. Zna zasady bezpiecznego korzystania z przedmiotów elektrycznych. Uczestniczy w obserwacjach i eksperymentach; wyciąga wnioski i dostrzega prawidłowości. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny podczas korzystania z komputera i telewizora. Uważnie i ze zrozumieniem słucha dłuższych utworów literackich. Dostrzega znaczenie mówienia ciepłych słów, okazywania przyjaznych gestów dla budowania pozytywnych relacji. Określa kierunki w przestrzeni i położenie przedmiotów.