Pani Jesień puka do drzwi

Dziecko: chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, starannie tworzy jesienną kompozycję, polisensorycznie poznaje liście, rozwija poczucie rytmu i tempa, doskonali dykcję i umiejętności wokalne, obserwuje przyrodę i dostrzega, jak się zmienia, klasyfikuje według podanej cechy, nazywa wybrane gatunki drzew i ich owoce, utrwala nazwy kolorów, posługuje się określeniami dotyczącymi zjawisk pogodowych, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, obserwuje pogodę, dostrzega jej zmiany, wypowiada się na temat obrazków, ustala kolejność zdarzeń, tworzy kompozycje z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, dostrzega piękno zmieniającego się jesienią krajobrazu, przelicza, stosuje określenia: „tyle samo”, „mniej”, „więcej odzwierciedla muzykę ruchem.

Prezenty od Pani Jesieni

Dziecko: nazywa dary jesieni, przelicza elementy,  poznaje budowę liścia, dobiera obrazki w pary, doskonali małą motorykę, zna i stosuje określenia: „dłuższy”, „krótszy”, „najdłuższy”, „najkrótszy”, naśladuje ruchy nauczyciela, naśladuje czynności wykonywane przez nauczyciela, nazywa owoce, rozpoznaje owoce za pomocą zmysłu smaku, rozwija poczucie rytmu, uwrażliwia się na budowę i charakter utworu, układa wzory graficzne, układa opowieść na temat swojej pracy, wskazuje podobieństwa i różnice, dostrzega rytm i go kontynuuje, rozpoznaje drzewa, liście i owoce, sprawnie liczy w zakresie 4, układa liście od najmniejszego do największego i odwrotnie, doskonali pamięć i spostrzegawczość, orientuje się w kierunkach w przestrzeni, wystukuje rytm do utworu muzycznego, dzieli wyrazy na sylaby

Jestem zdrowym przedszkolakiem

Dziecko: potrafi wypowiadać się na temat ilustracji, odczuwa nastrój słuchanej muzyki i próbuje go wyrazić za pomocą swobodnej ekspresji ruchowe, poznaje właściwości papieru podczas darcia, odczuwa piękno przyrody w bezpośrednim kontakcie, twórczo realizuje zadanie plastyczne, kształtuje umiejętność uważnego przyglądania się i dostrzegania zmian, poznaje formy zdrobniałe rzeczowników, mówi o swoich doświadczeniach, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, rozwiązuje zagadki, składa obrazek z części, uwrażliwia się na akcent i puls w muzyce, rozpoznaje i nazywa przedmioty potrzebne do dbania o higienę, określa strony ciała, wie, które produkty spożywcze są zdrowe i jak należy dbać o zdrowie, planuje zdrowy posiłek, rozpoznaje warzywa i owoce po zapachu, rozpoznaje warzywa i owoce po zapachu, zna zasady zdrowego stylu życia, planuje zdrowe posiłek, rozwija umiejętności grafomotoryczne

Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?

Dziecko: nazywa podstawowe emocje, wypowiada się na temat swoich obserwacji, dostrzega przemienność dnia i nocy, wypowiada swoje rozumienie świata i zjawisk, odtwarza układ dwóch elementów, stosuje formy grzecznościowe, nawiązuje pozytywne relacje, buduje wielozdaniową wypowiedź, dostrzega następstwo czasowe, uważnie słucha utworu literackiego, określa czynności wykonywane w dzień i wieczorem lub w nocy, poznaje budowę wybranych instrumentów i sposób gry na nich, klasyfikuje przedmioty, dostrzega upływ czasu w wybranych czynnościach, objaśnia kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej, wyodrębnia takie same elementy, usprawnia aparat mowy, buduje kilkuzdaniową wypowiedź, dostrzega przeciwieństwa, rozwija precyzję w wykonywaniu czynności, sprawnie wykonuje czynności codzienne, określa czas potrzebny do wykonania różnych czynności, układa sekwencje elementów