1. PANI JESIEŃ I JEJ WSPANIAŁE STROJE

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych, doskonali umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi, doskonali umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach, jest wdrażane do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu, doskonali analizę słuchową na poziomie sylaby, rozróżnia głoski „a” w nagłosie i wygłosie, poznaje obraz graficzny głoski „a”- litery „A”, „a”, rozwija umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji, zna obraz graficzny liczby „2”, jest wdrażane do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku.

2. CO NAM JESIEŃ W KOSZACH NIESIE?

Dziecko: jest wdrażane do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach, jest wdrażane do respektowania cudzych emocji, rozwija świadomość przynależności do grupy przedszkolnej, rozbudza zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie, doskonali umiejętności posługiwania się językiem polskim, poznaje obraz graficzny głoski „e”- litery „E”, „e”, usprawnia funkcje wzrokową i słuchową, rozwija naturalną kreatywność w różnych formach aktywności, poznaje obraz graficzny liczby „3”.

3. UCZYMY SIĘ DBAĆ O SWOJE ZDROWIE

Dziecko: jest wdrażane do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania i sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami, kształtuje umiejętności panowania nad emocjami, buduje pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach, rozwija poczucie rytmu muzycznego, kształtuje umiejętności syntezy i analizy wzrokowo- słuchowej, rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe, kształtuje umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod), poznaje obraz graficzny głoski „i”- litery „I”, „i” i liczby „4”.

4. NIEZWYKŁY RYTM PRZYRODY

Dziecko: rozwija samodzielność w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych, kształtuje umiejętności panowania nad emocjami, jest wdrażane do respektowania cudzych emocji, buduje pozytywne relacje rówieśnicze, rozwija umiejętności wypowiadania się na dany temat, kształtuje umiejętności syntezy i analizy wzrokowo- słuchowej, poznaje obraz graficzny głoski „m”- litery „M”’, „m”, rozwija umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, poznaje obraz graficzny liczby „5”, rozwija sprawność manualną