1. „Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj” (dwa tygodnie)

Dzieci znają kolejność i nazwy pór roku oraz ich charakterystyczne cechy. Dostrzegają i opisują zmiany w przyrodzie związane z jesienią. Podziwiają piękno jesiennego kolorytu przyrody oraz uczą się rozpoznawać gatunki drzew. Komponują improwizacje muzyczne związane z jesienią. Rozwijają wrażliwość zmysłową i słownictwo podczas działań badawczych związanych z poznawaniem jesiennej przyrody. Prawidłowo przeliczają na materiale konkretnym. Kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe rozumiejąc potrzebę spożywania warzyw i owoców. Poznają reguły transakcji wymiennej typu kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żetonów na towar. Znają pochodzenie wybranych produktów spożywczych.

2. Dzieła sztuki wokół nas

Dzieci dostrzegają piękno i różnorodność architektury, poznają przykłady pięknych obiektów z rodzinnej miejscowości, regionu. Wskazują istotne różnice między obrazami, rzeźbami wykonanymi różnymi technikami. Rozwijają umiejętności dzielenia spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej. Rozumieją znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki i przeciwstawiania się wszelkim przejawom wandalizmu. Poznają własne możliwości i uzdolnienia, odczuwają radość tworzenia. Wzbogacają wiedzę na temat form teatralnych.

3. Zwierzęta jesienią

Dzieci wykazują zainteresowania przyrodnicze i uczą się korzystania z dostępnych źródeł wiedzy. Rozpoznają wybrane gatunki ptaków i zwierząt leśnych. Wzbogacają wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowania się do zimy. Mają świadomość potrzeby ochrony przyrody i poznają sposoby jej wdrażania poprzez zakładanie rezerwatów, zachowania proekologiczne. Rozumieją konieczność zachowania ostrożności w stosunku do zwierząt leśnych. Wykazują się logicznym myśleniem podczas klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.