Przedszkole po wakacjach wita nas! 

 Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.); 

 Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;  

Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością i goryczą porażki; 

Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych; 

II Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las  

 Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów. Omawianie zjawisk przyrody związanych z odejściem lata; 

Wakacyjne skarby- rozmowa na temat wakacyjnych pamiątek i przedmiotów, które kojarzą się z latem i wakacjami; 

  Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania wypowiedzi kolegów oraz wypowiadania się na różne sposoby; 

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni; 

 III Co nam jesień w koszu niesie? 

Barwy późnego lata, określanie barw na podstawie obserwacji. Dostrzeganie przez dzieci różnic między roślinami i zwierzętami żyjącymi w parku i w lesie; 

Doskonalenie rozpoznawania przez dzieci warzyw i owoców, utrwalanie ich cech. 

 Dary lasu – zapoznanie dzieci z gatunkami grzybów jadalnych i trujących; 

Porównywanie przez dzieci liczebności zbiorów- szacowanie, przeliczanie, klasyfikowanie wg. podanego kryterium; 

 IV Wiemy, gdzie mieszkamy   

Starszaki się nie zgubią- podkreślenie znaczenia znajomości swojego nazwiska i adresu zamieszkania; 

Uświadomienie zagrożeń i sposobów zachowania się w sytuacji, gdy dzieci się zgubią;     

Utrwalenie podstawowych zasad ruchu drogowego, odczytywanie wybranych znaków drogowych;                    

Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;