1. Sztuka bycia w grupie.

Dzieci integrują się z grupą, potrafią zaprezentować się na forum grupy. Klasyfikują przedmioty, tworząc kąciki tematyczne. Czytają globalnie prosty wyrazy. Znają zasady obowiązujące w grupie i przestrzegają ich. Poznają obowiązki dyżurnego. Odkodowują informacje zapisane za pomocą symboli i przekazane gestami. Poprawnie wypowiadają się na temat wysłuchanych utworów, potrafią wyciągać wnioski.

2. Ziemia pod lupą i nie tylko.

Dzieci poznają cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze. Wysłuchują utwory literackie i wypowiadają się na ich temat. Śpiewają piosenki i ilustrują je ruchem. Potrafią wskazać podstawowe elementy na globusie i mapie. Wymieniają różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców. Odczuwają więź i zainteresowanie rodzinnym regionem. Klasyfikują przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo przeliczają. Czytają globalnie. Starannie i estetycznie wykonują prace plastyczno – techniczne. Współpracują z innymi dziećmi.

3. Mapa ciekawych podróży.

Dzieci wykazują zainteresowanie tradycjami, historią i kulturą własnego kraju. Doskonalą umiejętność wskazywania na mapie Polski charakterystycznych miejsc oraz rodzinnego regionu i miejscowości. Dostrzegają piękno i bogactwo regionów naszego kraju oraz wskazują wyróżniające elementy poszczególnych krajobrazów. Poznają folklor i wytwory sztuki ludowej, dostrzegają elementy wzornictwa charakterystyczne dla rodzinnego regionu. Poprawnie układają dłuższe wypowiedzi na podane tematy. Wyodrębniają głoski w nagłosie. Zgodnie współpracują z innymi dziećmi i przestrzegają ustalonych reguł.

4. Ważne znaki, ważne zasady.

Dzieci znają podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu. Kształtują myślenie przyczynowo – skutkowe: potrafią przewidzieć skutki przedstawionych sytuacji oraz wskazać prawidłowe sposoby postępowania. Dokonują klasyfikacji środków transportu lądowego ze względu na różne kryteria. Dostrzegają różne rodzaje zagrożeń w sytuacjach codziennych, jak i szczególnych – uczą się jak ich unikać, jak postępować. Rozpoznają i nazywają kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dokonują klasyfikacji ze względu na dwie wspólne cechy.

Nabierają zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych. Wykazują ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.