DZIECIAKI W RUCHU

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych, szanuje uczucia i emocje swoich i innych osób, tworzy i wdraża swoje własne strategie działania, zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych, respektuje normy społeczne, reguły gier i zabaw grupowych, posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem, buduje czynny i bierny słownik (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych), posługuje się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, klasyfikuje przedmioty ze względu na wybraną cechę, rozróżniania podstawowe figury geometryczne, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, określa kierunki na kartce.

LATO W SADZIE I W OGRODZIE

Dziecko: wzmacnia swoją odporność poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych, wyrabiania umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania, uczy się  szacunku do życia w każdej formie jego istnienia, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposoby na uniknięcie tych zagrożeń, zapoznaje się  ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata, doskonali umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 10, liczenie z prawej do lewej i z lewej do prawej, liczenie w przód i wspak, kształtuje umiejętności rozumienia relacji głoska – litera w czasie zabaw językowych i czytelniczych, doskonali pamięć przez naukę krótkich wierszy i rymowanek.

Z WIZYTĄ W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM

Dziecko: rozwija ekspresję artystyczną w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych, jest wdrażane do uważnego słuchania poleceń i opowieści, uczy się dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody, doskonalenie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie latem, doskonali umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie, buduje swój czynny i bierny słownik (wyrażenia i zwroty związane z wyjazdem na wieś), określa kierunki w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę” ,„w lewą stronę”, „w przód”, „w tył”, „w bok”, „za”, „przed” ,„między”, klasyfikuje, segreguje, wskazuje różnice i podobieństwa, rozwija umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami, ćwiczy  kreślenie znaków literopodobnych i liter po śladach.

NADCHODZI LATO

Dziecko: doskonali sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, piesze wycieczki krajoznawcze, utrwala zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek, wyrabia umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania, uwrażliwia się na piękno ziemi ojczystej, określa charakterystyczne dla lata zmiany w przyrodzie i w otoczeniu, dostrzega bogactwo barw, kształtów, zapachów i dźwięków, określa kierunki w praktyce, stosuje pojęcia: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”, jest wdrażane do układania i rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, rebusów i szarad o tematyce przyrodniczej, rozwija wyobraźnie i poczucie humoru, doskonali umiejętności wypowiadania się na określony temat, wskazuje różnice i podobieństwa, rozwija umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami, jest wdrażane do samodzielnego czytania liter, sylab.