1. Sport to zdrowie

Dziecko: rozwija sprawność fizyczną, rozwija motorykę małą, kształtuje właściwy chwyt kredki, kształtuje odporność emocjonalną w sytuacjach porażki lub zwycięstwa, jest wdrażane do rozumienia emocji swoich oraz innych dzieci, nabiera świadomości znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka, kształtuje umiejętności społeczne: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, wzbogaca czynne i bierne słownictwo o nazwy sportów letnich, rozwija umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę.

2. Czym pachnie lato?

Dziecko: jest wdrażane do aktywnego uczestnictwa w zabawach zorganizowanych w ogrodzie przedszkolnym, rozwija motorykę całego ciała, doskonali analizę wzrokową i słuchową, odkrywa piękno i złożoność środowiska przyrodniczego, jest wdrażane do współpracy z rówieśnikami w osiąganiu wspólnego celu oraz do respektowania zasad współżycia w grupie, rozwija umiejętności szeregowania, przeliczania i klasyfikowania przedmiotów, zapoznaje się ze zwierzętami i roślinami żyjącymi na łące, poznaje nazwy kilku owoców, jest zachęcane do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców, rozwija inwencję twórczą dziecka, wyzwala wszechstronną aktywność.

3. W wiejskiej zagrodzie

Dziecko:  kształtuje umiejętności komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija wrażliwość sensoryczną, jest uświadamiane, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, rozwija empatię – uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, nabiera szacunku do ludzi i przyrody, kształtuje umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania, bogaci czynne i bierne słownictwo dziecka, rozwija kreatywne myślenie.

4. Planujemy letnie podróże

Dziecko: rozwija ogólną sprawność ruchową, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, usprawnianie aparat mowy, jest wdrażane do przedstawiania swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dzieci form wyrazu, kształtuje postawę badawczą wobec świata, buduje pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach, jest wdrażane do posługiwania się określeniami, dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie, rozwija zainteresowania przyrodnicze i naukowe – poznawanie niektórych właściwości magnesu za pomocą doświadczeń i obserwacji, kształtuje umiejętności odróżniania i nazywania różnych środków lokomocji, jest świadome zagrożeń, wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży.