1. Gdzie jest kraina fantazji?

Dziecko: słucha bajek i rozpoznaje ich bohaterów; poznaje różne rodzaje książek i uczy się z nich korzystać; wie, jak powstaje książka i uczestniczy w grupowym tworzeniu książki; uczestniczy w zabawach teatralnych, posługuje się gestem i rekwizytami; przelicza elementy, stosuje wymianę „jeden za jeden”; potrafi odpowiednio zachować się w miejscu  publicznym; prawidłowo stosuje zwroty grzecznościowe.

2. Zefirek i jego drużyna.

Dziecko: poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie; wypowiada się na forum grupy na podany temat; nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym; obserwuje i rejestruje pogodę; posługuje się symbolami; doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno-techniczne; odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.

3. Skrzydlate opowieści.

Dziecko: uczy się korzystać z różnych źródeł informacji; poznaje wybrane zwierzęta latające; nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); przelicza za pomocą liczebników porządkowych; wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne; potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

4. Rodzina ponad wszystko.

Dziecko: wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich; przelicza w zakresie 1-6; zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty; wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek; uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami; potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.