1. Co słychać Pani wiosno?

Dziecko: kształtuje sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych w sali oraz na powietrzu, doskonali sprawność aparatu artykulacyjnego, rozwijanie małej motoryki, uwrażliwia się na piękno przyrody, jest wdrażane do współdziałania z dziećmi w zabawie, jest wdrażane do prowadzenia obserwacji przyrodniczych, rozwija umiejętności wypowiadania się, doskonali umiejętności liczenia w dostępnym zakresie, poznaje zjawiska przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń, rozwija spostrzegawczość wzrokową.

2. Pogoda w kratkę

Dziecko: kształtuje szybką reakcję na bodźce, wyrabia nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, kształtuje umiejętności prawidłowego kierunku rysowania: od lewej do prawej, rozwija umiejętności przestrzegania reguł i radzenia sobie z przegraną, rozumie oraz wykonuje proste polecenia, zwraca się do nauczyciela w razie potrzeby, porządkuje po sobie miejsca zabawy, rozwija mowę i myślenie, buduje dziecięcą wiedzę o przyrodzie, poszerza wiadomości przyrodnicze, związane z różnorodnością pogody w kwietniu, doskonali klasyfikację przedmiotów ze względu na wybrane cechy (klasyfikowanie według cechy jakościowej), rozwija wyobraźnię muzyczną przez niekonwencjonalne wykorzystywanie przedmiotów z otoczenia oraz instrumentów.

3. Pstryczek elektryczek

Dziecko: doskonali analizator słuchowy i wzrokowy, kształtuje umiejętności komunikowania potrzeby ruchu, odpoczynku, rozwija umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z innymi, rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń, wdraża się do uważnego słuchania utworów literackich, uświadamia sobie zagrożenia związane z prądem elektrycznym, zapoznaje się z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń elektrycznych, rozwija zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnym, jest zachęcane do kultywowania polskich tradycji i obrzędów świątecznych, bogaci słownictwo czynne związanego ze Świętami Wielkanocnymi.

4. Małe odkrycia

Dziecko: doskonali czynności samoobsługowe, rozwija wyobraźnię dotykową, kształtuje umiejętności panowania nad własnymi emocjami, kształtuje umiejętności opisywania cech przedmiotów między innymi: „ciężki”, „lekki”, „miękki”, „szorstki”, „gładki”, rozwija umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie dotyku, wzbudza zainteresowanie otaczającą przyrodą, kształtuje umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych, kształtuje umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie, rozwija wrażliwość i wyobraźnię plastyczną.