1. WIELKANOCNE TO PISANKI, WYKLEJANKI, MALOWANKI

Dziecko: zapoznaje się z tradycją świąt wielkanocnych, doskonali umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze, rozwija samodzielność w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych, rozwija zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów), rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe, rozumie zmiany odwracalne i nieodwracalne, kształtuje koordynacje wzrokowo- ruchową i wyrabia płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków litero podobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.

  1. ACH, TA POGODA!

Dziecko: kształtuje sprawność ciała i koordynacji ruchowej, przedstawia swoje emocje i uczucia z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu, ćwiczy obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych, jest wdrażane do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat, jest wdrażane do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych, jest wdrażane do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukania odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji, rozpoznaje litery, klasyfikuje według różnych kryteriów, uogólnia według wybranego klucza klasyfikacji, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa i rozwiązuje zagadki oraz twórcze opowiadania

  1. TAJEMNICE KOMPUTERÓW I ROBOTÓW

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, kształtuje umiejętność radzenia sobie z przegraną/porażką, rozwija umiejętności współpracy z rówieśnikami, rozróżnia czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, które szkodzą, odróżnia elementy świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego, poznaje graficzny obraz liter ,,Ż”, ,,ż”, doskonali umiejętności przeliczania w zakresie 16 i  rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych, jest wdrażane do poprawnego posługiwania się zwrotami dotyczącymi stosunków wielkościowych (większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy), wyraża swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.

  1. KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

Dziecko: wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, kształtuje empatię poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, nazywa oraz rozpoznaje wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, jest wdrażane do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach, wzbudza zainteresowanie książkami, zapoznaje się z kolejnymi etapami powstania książki, rozpoznaje poznane litery, rozwija wyobraźnie muzyczną przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami, zna instytucję biblioteki oraz związanym z nią zawodem, rozbudza zainteresowania literaturą dziecięcą, rozwija umiejętności matematyczne.