I. Kogo spotkamy nad wodą?

Dziecko: Rozpoznaje wybrane środowiska wodne: staw, jezioro, rzekę, morze. Nazywa i rozpoznaje

zwierzęta wybranych środowisk wodnych. Dostrzega charakterystyczne cechy w wyglądzie zwierząt.

Doskonali umiejętność słuchania dłuższego utworu. Rozwija ekspresję plastyczną i doskonali

sprawność manualną. Przelicza elementy w dostępnym zakresie.

II. Jak woda kapie, dzwoni i gra?

Dziecko: Dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Opisuje obserwowaną pogodę za pomocą symboli. Reaguje na zmiany rytmu, tempa, dynamiki i wysokości dźwięków. Opisuje marcową pogodę. Słucha utworu i odpowiada na zadane pytania. Nazywa części garderoby i klasyfikuje je według podanego kryterium. Opisuje cechy charakteryzujące wiosnę i zimę. Poznaje nazwy określające części rośliny. Doskonali sprawność i koordynację ruchowa.

III. Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?

Dziecko: Poznaje wybrane zwierzęta gospodarskie. Uczy się rozpoznawać odgłosy poznanych zwierząt. Podejmuje próby naśladowania sposobu poruszania się zwierząt. Ćwiczy narządy mowy podczas naśladowania głosów zwierząt. Animuje sylwety podczas słuchania wiersza. Dowiaduje się, jakie korzyści ma człowiek z hodowli zwierząt. Podejmuje próby rozwiązywania prostych zagadek słownych. Poznaje nazwy i wygląd młodych zwierząt. Poznaje niektóre produkty mleczne i wie, że ich spożywanie jest korzystne dla zdrowia.

IV. Jakie są kolory tęczy?

Dziecko: Uczestniczy w tworzeniu „Kącika wiosennego”. Poznaje w podstawowym zakresie zjawisko powstawania tęczy. Obserwuje zmiany w przyrodzie w najbliższym otoczeniu. Przelicza liczebnikami głównymi. Ćwiczy aparat mowy. Integruje się z innymi dziećmi we wspólnej zabawie. Poprawnie śpiewa słowa i melodię  piosenki oraz umie tańczyć w parze. Próbuje starannie wypełnić kontur kolorem. Uświadamia sobie wartość wzajemnej pomocy. Łączy w pary dwa obrazki w tych samych kolorach. Doskonali sprawność i koordynację ruchową.