MARZEC

  1. ZIEMIA- NASZA PLANETA

Dziecko: kształtuje sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo- ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych ora zabaw ruchowych, przedstawia swoje emocje i uczucia z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu, respektuje i tworzy zasady zabaw w grupie, jest wdrażane do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, rozpoznaje litery, doskonali umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10, wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, rozwija swoją naturalną kreatywność w różnych formach aktywności.

  1. ŻYCIE NA NASZEJ PLANECIE

Dziecko: usprawnia małą motorykę, inicjuje zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, doskonali umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi, kształtuje umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach, dostrzega wartość emocjonalną otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, jest wdrażane do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy, jest wdrażane do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym.

  1. KOSMOS- CO TO TAKIEGO?

Dziecko: aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych, doskonali umiejętność radzenia sobie  z agresją, złością i gniewem, rozwija umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych, jest wdrażane do poprawnego posługiwania się językiem polskim, rozwija umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem, klasyfikuje obrazki ze względu na kształt, przyporządkowuje określoną cyfrę do oznaczenia właściwej liczebności zbioru, poszerza wiedze na temat kosmosu, rozpoznaje poznane litery, rozróżnia podstawowe figury geometryczne, rozwija umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazuje ich położenie względem własnej osoby.

  1. WITAJ, WIOSNO!

Dziecko: aktywnie uczestniczy w  ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała- ćwiczenia rytmiczne, jest wdrażane do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką oraz nożyczkami, jest wdrażane do rozwijania samodyscypliny, samodzielnie inicjuje aktywność, dzieli się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami, kształtuje umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych, zakłada zielnik, uczestniczy w prostych eksperymentach przyrodniczych, określa zmiany odwracalne i nieodwracalne w przyrodzie, nazywa niektóre gatunki kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazuje podobieństwa i różnice, rozwija swoją naturalną  kreatywność w różnych formach.