Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec dla gr. II

  1. Jak wygląda nasza planeta?

Dziecko: wyrabia nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, kształtuje prawidłowe zachowania higieniczne (odpowiednie mycie zębów i rąk), kształtuje umiejętności dostrzegania uczuć innych ludzi, wdraża się do komunikowania swoich potrzeb i pragnień, bierze udział w kształtowaniu doświadczeń, pomagających dzieciom w kształtowaniu świadomości własnego „ja”, buduje swoją wiedzy o Kosmosie, kształtuje umiejętność rozpoznawania kół, spośród figur geometrycznych, stymuluje aktywność twórczą przez układanie kompozycji i mozaik z różnych materiałów, jest zachęcane do pogłębienia wiedzy o otaczającym świecie przyrody przez obserwowanie i analizowanie najbliższego otoczenia.

2. W świecie roślin i zwierząt

Dziecko:  doskonali umiejętności samoobsługowe, dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej, kształtuje pozytywny stosunek do zwierząt oraz roślin, kształtuje postawy prospołeczne, kształtuje umiejętności matematyczne: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie, stymuluje aktywność twórczą, rozbudza zainteresowania światem przyrody, poszerza wiadomości na temat roślin i zwierząt.

3. Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy

Dziecko: rozwija sprawność manualną, wdraża się do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku, przedstawia emocje za pomocą mimiki i ruchów ciała, kształtuje umiejętności panowania nad emocjami i godzenia się z porażką, kształtuje postawy prospołeczne, czerpie radość ze wspólnej zabawy, rozwija umiejętności wypowiadania się, rozbudza zainteresowanie Kosmosem, poszerza wiadomości na temat Kosmosu, poznaje proste zjawiska przyrodniczo-fizyczne poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.

4. Kiedy Ziemia źle się czuje?

Dziecko: jest zachęcane do dbania o czystość środowiska, wzmacnia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, kształtuje umiejętności społeczne (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z innymi, rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń, zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby, porządkowanie po sobie miejsca zabawy), kształtuje postawy proekologiczne, rozwija wrażliwość estetyczną i wyobraźnię plastyczną, kształtuje umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych, rozwija wyobraźnię muzyczną.