W KRAINIE MUZYKI: doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu ,dźwięków na podstawie

 rytmu graficznego, wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej, rozwijanie umiejętności przedstawiania

 muzyki ruchem, utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach),rozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli, rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów, kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”, doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z określonych liter, rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter, kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej, wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką.

WŚRÓD MALARZY I RZEŹBIARZY: kształtowanie zdolności do: analizowania spostrzeżeń wzrokowych dotyczących wybranego obiektu, dostrzegania niuansów kolorystycznych, zróżnicowanych kształtów, podejmowania próby odtworzenia kolorów, kształtów, wzorów w pracy rysunkowej, malarskiej, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów na określony temat ,doskonalenie umiejętności wymiany zdań, argumentowania swoich wypowiedzi, uważnego słuchania partnera, utrzymywania kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy, doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych liter, wdrażanie do czytania podpisów pod obrazkami, doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”, „>”, „=”,wdrażanie do przejawiania troski o estetykę i czystość otoczenia, kształtowanie postawy samodzielności – przygotowywanie materiałów do pracy i organizowanie miejsca pracy, kształtowanie umiejętności współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy.

W TEATRZE: poszerzanie wiadomości o teatrze, stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach, poznawanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczenia pieniądza w życiu człowieka , kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „w”, „W”, rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów zbudowanych z poznanych liter, ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci, aktywne uczestniczenie w odkrywaniu kultury, budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – teatrem jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, bohaterów literackich itp.

MALI ARTYŚCI – TO MY! : wyrażanie ekspresji twórczej, rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych cyfr i liter, nabywanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli, kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „z”, „Z” rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter, wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów, wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności,  budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem.