1. Próbujemy mierzyć.

Dziecko: łączy przedmioty w grupy na podstawie cechy percepcyjnej: barwa, wielkość, kształt, potem cech funkcjonalnych.; porównuje masy wybranych przedmiotów; stosuje określenia: cięższy/lżejszy od, ważący tyle samo; porównuje swój wzrost do innych, używając określeń: wyższy/niższy od, takiej samej wysokości; bierze udział w zawodach grupowych, uczy się „zdrowej” rywalizacji; wykonuje pracę plastyczną „Kolorowa waga”; poznaje piosenkę i taniec „Miś z laleczką”.

2. Jest woda – jest życie.

Dziecko: poznaje uproszony schemat obiegu wody w przyrodzie; uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody; zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną; wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt, uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę; zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta; klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania.

3. Odpływamy w świat marzeń.

Dziecko: potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń; formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo; przekształca swoje myśli na obraz; przelicza elementy w dostępnym zakresie; przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski; rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

4. Kolory i dźwięki wody.

Dziecko: rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody; uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu; gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych; przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi; poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”; dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.