I     Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

      Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.

      Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

      Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem

      Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;

II   Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

 Rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;

      Budzenie poczucia przynależności narodowej zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju

      Kształtowanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych oraz umiejętności radzenia sobie

      Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

III  Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

      Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;

      Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych  zachowań  związanych z występowaniu przed publicznością.

      Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów, przygotowanie programu artystycznego dla babci i dziadka;

 Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych. Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.;

IV O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

       Zapoznanie dzieci z różnymi zwierzętami   żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach – uwrażliwienie na ich potrzeby;

      Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych

      Rozwijanie umiejętności  wyrażania własnych myśli i życzeń, dostrzeganie potrzeb innych