NOWY ROK- MIJA CZAS :  wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu ,w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy, wdrażanie do czytania globalnego.  Wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej (obserwacja pogody). Poznanie drukowanej i pisanej litery „B”, „b”, kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie i poznanych liter. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 9.

Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i czynnościom do wykonania. Kształtowanie postawy poszanowania opinii i poglądów innych osób. Ćwiczenie umiejętności właściwego planowania czasu.

ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW: budowanie czynnego i biernego słownika dziecka: nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 w przód i wspak. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów :o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo. Dodawanie i odejmowanie na konkretach. Utrwalenie znajomości piramidy zdrowego żywienia, rozróżnianie zdrowej i niezdrowej żywności, wyrabianie nawyków prozdrowotnych. Poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c”. Uświadamianie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, Kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych, kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej.

Z PAMIĘTNIKA BABCI I DZIADKA: kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny. Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i przydzielenie określonych zadań do wykonania. Wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków. kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości, nabywanie wiary we własne możliwości i siły. Poznanie drukowanej i pisanej litery „N”, „n”. kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiedniej litery. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi orientacji przestrzennej.

EKSPERYMENTY Z WODĄ I ŚNIEGIEM: rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie. Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania, rozwijanie zainteresowań badawczych

Uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał. rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych. Poznanie polskich monet i banknotów, usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych. Rozumienie znaczenia posługiwania się pieniędzmi Utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych: „<”, „>”, „=”.

Poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p”, rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter.