• Kogo spotkam w lesie?  /dwa tygodnie/

Wypowiada się na podany temat i rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla pór roku. Poznaje charakterystyczne elementy lasu.  znaczenie współpracy wielu ludzi w celu osiągnięcia wspólnego celu. Przestrzega zasad i reguł obowiązujących w grupie. Obserwuje zmiany w kolorycie lasu w zależności od pory roku, Ilustruje ruchem ciała treść opowieści ruchowej i rolę odgrywaną w czasie zabawy dramowej. Dostrzega podstawowe czynniki mające wpływ na rozsiewanie i wzrost roślin. Potrafi współpracować w grupie. Poznaje wygląd i nazwy wybranych grzybów jadalnych i trujących. Porządkuje elementy i przelicza za pomocą liczebników głównych. Rozwija sprawność manualną. Nauka rymowanki: „Niedźwiedź tańczy”. Poznaje wybrane zwierzęta żyjące w środowisku leśnym. Zna zasady zachowania, jakich należy przestrzegać w lesie. Zapamiętuje ciekawostki na temat wybranego zwierzęcia. Poznaje wygląd sarny. Poznaje wygląd i zwyczaje jeża. Integruje się podczas zabawy z innymi dziećmi.

  • W co i jak się bawić?

Prawidłowo wskazuje części swojego ciała. Ilustruje ruchem treść wiersza. Prawidłowo odczytuje informacje przedstawione w formie graficznej. Rozumie konieczność odkładania zabawek na miejsce. Dba o ład i porządek w otoczeniu. Uważnie słucha opowiadania. Poznaje zasady regulujące współżycie w grupie. Wie, czym jest kodeks przedszkolaka i rozumie jego zapisy w formie symbolicznej. Trafnie rozpoznaje głosy dzieci z grupy. Próbuje ocenić zachowanie bohaterów ilustracji w kontekście kodeksu przedszkolaka. Opowiada treść utworu własnymi słowami, dostrzegając kolejność zdarzeń. Kształtuje umiejętność formułowania ocen zachowania. Dostrzega kontrasty i adekwatnie je nazywa. Potrafi dostosować natężenie dźwięku do ustalonego sygnału wzrokowego. Rozwiązuje zagadki ruchowe, odczytując ciała innych dzieci. Odtwarza ruchem proste czynności podczas zabawy pantomimicznej. Odpowiednio reaguje na zmiany tempa, wysokość dźwięków i przerwę w muzyce. Wie, jak można dbać o porządek. Bierze aktywny udział w zabawie. Doskonali sprawność i koordynację ruchową.