ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE MAJ GRANATOWE SMOKI!

KTOŚ NA NIEBO POMALOWAŁ, WITAJ TĘCZO KOLOROWANIEZachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów. Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich. Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.

RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC, Z TRAW NA ŁĄCE MIĘKKI KOC Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców. Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki. Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.. Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

WYBRAĆ ZAWÓD – TRUDNA SPRAWA, DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia. Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań. Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy. Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami. Rozwijanie wrażliwości słuchowej.• Rozwijanie intuicji geometrycznej. Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo. Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia. Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.