1. ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE: Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia. Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych . Dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku. Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej.
  2. W DRODZE DO SUKCESU: Uświadomienie dzieciom znaczenia wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu. Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości. Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i postaw. Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się problemów. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy.
  3. ŚWIAT W KSIĄŻKACH ZAPISANY: Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki. Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań. Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek. Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania.
  4. OBLICZA SZTUKI: Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki. Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej. Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłów. Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych. Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu.