Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec). Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie

do posługiwania się zegarem i kalendarzem . Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji. Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania. Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych
z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury. Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych. Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką). Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;. Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków. Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Zapoznawanie
z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski. Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania
i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami). Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych
z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku. Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

O zwierzętach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach. Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych. Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków. Kształtowanie orientacji przestrzennej. Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego zytania. Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.