1. Zimowy czas – zabawy.
•Poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi w czasie przyszłym.

• Rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą różnych zmysłów.

• Ustala położenie elementów na kartce.

• Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności.

• Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych.

2. Mierzymy czas.
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich.

• Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu.

• Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu.

• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

• Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych.

• Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil.

• Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

3. Zawsze pamiętam o babci i dziadku.
• Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny.

• Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji.

• Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych.

• Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych.

• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy.

• Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych.

4. W poszukiwaniu mądrości.
• Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym.

• Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów.

• Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy.

• Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych.

• Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli.

• Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań.