1. Moje zainteresowania.
• Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci.

• Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

• Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań.

• Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska.  
  przyrodniczego raf koralowych.

• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne.

• Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy.

2. Zgoda wszystkim potrzebna.
• Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów.

• Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych.

• Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych.

• Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej.

• Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych.

• Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach.

3. Choinkowe czary.
• Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia.

• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.

• Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego.

• Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy

• Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej.

4. Każdy chce mieć dom.

• Poznaje znaczenie domu rodzinnego i więzi rodzinnych.

• Ogląda domy dawne i współczesne, wypowiada się na ich temat.

• Rozpoznaje i nazywa domy różnych zwierząt.

• Dopasowuje zwierzę do jego domu.

• Nazywa pomieszczenia domowe; segreguje przedmioty i sprzęty domowe, dopasowuje je do danego pomieszczenia.

• Dzieli na sylaby nazwy sprzętów domowych.

• Wykonuje prosty układ taneczny do fragmentu utworu Vivaldiego „Zima”.

• Wykonuje pracę plastyczną „Dom marzeń” – zaprojektuje własny dom.