1. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.

• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju.

• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych.

• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką.

• Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy.

• Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej.

• Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

2. Jesienne eksperymenty.
• Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni.
• Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka.
• Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami   
  wody.
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów.
• Uświadomienie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej.
• Wzbogacenie słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych.
• Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary.

3. Z jesienią.
• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy.
• Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.
• Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.
• Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.
• Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko.

4. Szanujmy się wzajemnie.
• Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.
• Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.
• Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie.
• Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami.
• Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych.
• Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.