Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad 

I. Jesienne eksperymenty

• Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni

• Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka

• Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody

• Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów

• Uświadomienie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej

• Wzbogacenie słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych

• Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary         

II. Jestem Polakiem i Europejczykiem

• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych

• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju

• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych

• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką

• Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy

• Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej

• Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

III. Zwierzęta jesienią

• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy

• Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia

• Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie

• Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki

• Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko

IV. Szanujmy się wzajemnie

• Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi

• Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej

• Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie

• Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami

• Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych

• Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby