I.Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele   

• Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

  • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa   podczas posługiwania się przyborami);

• Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;

• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych

 

2 Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i  pietruszka

 

• Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

• Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

• Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);

• Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu

 

3 L iście malowane, pod drzewami rozsypane.

 

• Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

• Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

• Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

• Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce

 

4. Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

 

• Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

• Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

• Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

• Rozwijanie rozumowania drogą analogii;

• Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy