PAŹDZIERNIK

Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka. Gromadzenie przez dzieci wiedzy na temat warzyw, klasyfikowanie ich według różnych kategorii. Zwrócenie uwagi dzieci na sposoby przetwarzania i przechowywania  warzyw – wyprawa do pobliskiego sklepu. Samodzielne kiszenie kapusty i ogórków. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez zachęcanie dzieci do spożywania surówek owocowo –warzywnych. Rozwijanie u dzieci umiejętności przeliczania , porównywania liczebności zbiorów, zapisywania ilości poznanymi znakami graficznymi cyfr.

Liście malowane, pod drzewami rozsypane. Uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu, budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze. Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej zabawami muzyczno ruchowymi z listkami oraz charakterystycznymi owocami z drzew liściastych i iglastych. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni poprzez kontakt z literaturą o tematyce jesiennej a także zachęcanie do tworzenia własnych rymowanek.

 Las szumi jesiennie, już robi się sennie. Poznawanie przez dzieci lasu, jego charakterystycznych roślin w poszczególnych warstwach. Przypomnienie budowy drzewa, obserwowanie kory na pniach przez lupy. Uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z kontaktu z trującymi grzybami i roślinami. Zwrócenie uwagi dzieci na przygotowywanie się zwierząt do zimowego snu, gromadzenie zapasów. Rozwijanie zachowań proekologicznych oraz wyrażania emocji dotyczących środowiska przyrodniczego.

Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym zwłaszcza zwierzętom. Rozwijanie logicznych wypowiedzi dotyczących hodowli zwierząt w warunkach domowych, odnoszenie się do własnych doświadczeń. Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza. Rozwijanie u dzieci myślenia przyczynowo – skutkowego przez wykorzystanie historyjek obrazkowych. Rozwijanie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy wyrazów związanych z omawianym tematem. Wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.