Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

 

I. Razem w pracy i w zabawie

• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu

• Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie

• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

II. Letnie wspomnienia

• Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów

• Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria

• Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością

• Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

III. Bezpieczeństwo najważniejsze

• Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia

• Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu

• Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych

• Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą

• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych

• Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków

 

IV. Przyjacielem być – przyjaciela mieć

• Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń

• Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi

• Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

• Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami