1. Moje zainteresowania.

Dziecko: Rozwija i rozbudza swoje zainteresowania. Korzysta z okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa. Kształci umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań. Dostrzega zagrożenia będące następstwem rozwoju cywilizacji i powodujące niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych. Rozwija zainteresowania i umiejętności poznawcze podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne zjawiska fizyczne. Kształtuje twórczą ekspresję ruchową podczas zabaw z elementem dramy.

 

2. Zgoda wszystkim potrzebna.

Dziecko: Uświadamia sobie najczęstsze przyczyny i sytuacje sprzyjające powstawaniu konfliktów. Doskonali umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych. Wzmacnia swoją kontrolę emocjonalną w sytuacjach trudnych. Buduje prawidłowe relacje i dąży do przestrzegania zasad dobrego zachowania w grupie rówieśniczej. Rozbudza w sobie empatię i uczy się hamować reakcje agresywne. Tworzy atmosferę wzajemnego zaufania, sprzyjającą otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach. Rozwija twórczą ekspresję słowną. Włącza się w akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym na potrzeby środowiska lokalnego.

 

3. Choinkowe czary.

Dziecko: Poznaje zwyczaje i tradycje zwiane ze świętami Bożego Narodzenia. Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt. Rozwija zmysł estetyczny przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego. Doskonali umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy. Kształtuje postawę opiekuńczą wobec zwierząt w okresie zimy. Aktywnie uczestniczy w akcjach o charakterze charytatywnym jako elemencie tradycji bożonarodzeniowej.

 

4. Każdy chce mieć dom.

Dziecko: Poznaje znaczenie domu rodzinnego i więzi rodzinnych. Ogląda domy dawne i współczesne, wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje i nazywa domy różnych zwierząt. Dopasowuje zwierzę do jego domu. Nazywa pomieszczenia domowe; segreguje przedmioty i sprzęty domowe, dopasowuje je do danego pomieszczenia. Dzieli na sylaby nazwy sprzętów domowych. Wykonuje prosty układ taneczny do fragmentu utworu Vivaldiego „Zima”. Wykonuje pracę plastyczną „Dom marzeń” – zaprojektuje własny dom.