MOJE ZAINTERESOWANIA
Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci. Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa. Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań. Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne. Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy.

ZGODA WSZYSTKIM POTRZEBNA
Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów. Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych. Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych. Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej. Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych. Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach. Rozwijanie twórczej ekspresji słownej.

CHOINKOWE CZARY
Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt. Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego. Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami. Pełnienie funkcji współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy. Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej.

ZIMOWY CZAS – ZABAWY CZAS
Poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi w czasie przyszłym. Rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą różnych zmysłów. Ustala położenie elementów na kartce. Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności. Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych.