Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Przypominamy, że w myśl art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

   Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 Prawa oświatowego niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Tryb ten określa ustawa z dnia
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz.1427, 1492).

W art. 15 § 1 ustawy egzekucyjnej zapisano, że egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

W postępowaniu dotyczącym niespełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązanym jest rodzic lub prawny opiekun,
a wierzycielem obowiązku szkolnego jest dyrektor przedszkola.

O niespełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego mówimy w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieusprawiedliwioną nieobecnością dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Czas pandemii nie zwalnia z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

W sytuacji, gdy stwierdzimy brak realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa będziemy zobligowani do skierować do rodziców, opiekunów prawnych dziecka upomnienie zawierające wezwanie do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka 6-letniego do przedszkola.

Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego efektu, to w następnej kolejności powiadomimy organ prowadzący przedszkole o zaistniałej sytuacji i  ewentualne wszczęcie wobec rodziców, opiekunów prawnych dziecka działania egzekucyjnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przypominamy, że w naszym Przedszkolu realizacja treści podstawy programowej  wychowania przedszkolnego obywa się od poniedziałku do piątku w godzinach

od 9.00 do 14.00.

                                                                               Jolanta Gorlewicz-Bąk
                                                                                       Dyrektor
                                                                           Samorządowego Przedszkola Nr 135
                                                                                          im. Księcia Kraka